Chuyển văn phòng, bốc xếp

Bốc xếp đổ đường tại nhà máy pepsi Điện Bàn
Bốc xếp đổ đường tại nhà máy pepsi Điện Ba...
Chuyển palet Đổ đường vào phểu
Chuyển palet Đổ đường vào phểu
Chuyển trụ sở UBKT tỉnh Uý Quảng Nam
Chuyển trụ sở UBKT tỉnh Uý Quảng Nam